تبعیض بین شهدا؟ یا احتیاط که شرط عقل است؟

می پرسید که چرا در رسانه ها ،فقط از شهدایی که مدار انسانیت و تقوی را کامل کردند سخن می گویید؟

همه ی شهدا برای ما عزیزند. اما اگر آنانی که گناه کردند را نام ببریم، آسیب هایی دارد:

اول اینکه امید واری احمقانه برای بعضی که گرفتار گناهند ایجاد می شود

دوم اینکه غیبت پشت سر شهید می شود که شاید اون راضی نباشد که ما گناهانی که کرده را ذکر کنیم.

شما لطفا به من بگو که کجای این استدلال غلط است؟

/ 0 نظر / 70 بازدید